Disciplinární řád

1. Úvodní ustanovení

Působnost disciplinárního řádu

1) podle tohoto disciplinárního řádu ( dále jen DŘ ) asociace tradičního okinawského karatedó ČR se projednávají všechna provinění v RBKA ČR. Jeho působností se rozumí zejména působnost na akcích pořádaných asociací ( semináře, školení , soustředění, campy ) a tresty uložené disciplinárními orgány podle tohoto DŘ mají platnost pro všechny akce pořádané RBKA ČR.

 

2) Tento DŘ projednává i všechna provinění související s výukou a propagací okinawského karatedó, při zájezdech apod.

 

3) Podle tohoto DŘ se projednávají i provinění týkající se celospolečenské etiky.

 

Tento DŘ se vztahuje i na účastníky, kteří nejsou členy asociace, ale zúčastní se akce pořádané RBKA ČR. Vychází z jednotlivých principů, podle nichž se posuzuje podstata přestupků a dalšího postupu disciplinárního řízení. Představuje obecná pravidla a jeho působnost platí zejména pro všechny členy RBKA ČR.

2. Druhy provinění

DŘ řeší tyto druhy disciplinárního provinění :


1. Porušení organizace RBKA ČR a článků stanov asociace.
2. Provinění týkající se účasti na seminářích, školeních, soustředěních a campech.
3. Provinění, která škodí pověsti a znevažují jméno asociace.

 

Podle odst.1 se projednávají porušení příslušných článků stanov. Patří sem např. poškozování majetku, neplnění povinností vyplívající z členství apod.

Odst. 2 se rozumí široký souhrn přestupků, kterých se členové mohou dopouštět přímo na akcích (např. hrubé porušení kázně a řádu akce, požití alkoholu či drog). Jedná se i o provinění při přípravě těchto akcí, provinění ve výukovém procesu (stálá absence, opakované narušování výukových lekcí) a porušování etiky karatedó i mimo výukový proces ( porušení zákona ČR).

Odst.3 je chápán jako provinění v souvislosti s nemorálním jednáním jednotlivce a to nejen při soustředěních, výuce a seminářích, ale i mimo tyto stanovené body.

3. Účel disciplinárního řízení

Účelem tohoto řízení je spravedlivé objasnění a posouzení provinění jednotlivce. Orgány, které řídí toto řízení musí dbát, aby uložené tresty měly i preventivní - výchovný - charakter.
Dávat důraz na skutečné a objektivní posouzení obvinění a spravedlivého řízení.

4. Disciplinární tresty

V disciplinárním řízení lze uložit tyto tresty :

 

1. Důtka
2. Zastavení činnosti na určité časové období
3. Odebrání technického stupně
4. Ukončení členství v asociaci

 

1) Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula delší doba než 6 měsíců.
Promlčecí lhůta 6 měsíců je stanovena s ohledem na to, že pozdější trest již nesplňuje preventivní účel. V průběhu řízení postupuje DK co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění provinění.

 

2) účast provinilce
Provinilec je povinen se disciplinárního řízení účastnit, nebo své vyjádření podat písemně. Nedostaví-li se provinilec na řízení bez řádné omluvy, bude DK projednávat případ bez jeho účasti.
Vyžaduje-li to povaha provinění ( např. věk provinilce ), přizve DK k projednání případu jeho zákonného zástupce.

5. Disciplinární orgány

Jediným disciplinárním orgánem je disciplinární komise ( dále jen DK ). Tuto komisi sestavuje prezident asociace společně s výkonným výborem.

 

Odst.1. Působnost DK
DK projednává všechna provinění v RBKA ČR. Při závažných provinění jako jsou provinění uvedená v čl.4 b,c,d je DK jediný možný orgán, který je oprávněn trest uložit. Stejnou pravomoc jako DK má pouze prezident asociace. Ten také musí být o všech proviněních a následných trestech informován před projednáváním provinění.

 

Odst.2. Pravomoc DK
Do pravomoci DK náleží provinění jednotlivců v RBKA ČR na všech akcích asociace i ve výukovém cyklu.
DK projednává rovněž provinění jednotlivců, kterých se dopustili v přímé souvislosti se svým postavením v asociaci např. chování, jednání či vystupování před i po akci a podobně.


Stanovení pravomoci je důležité nejen z důvodu uplatňování DŘ, ale i z důvodu maximálně objektivního posouzení profilu morálky každého člena asociace.

6. Postup v disciplinárním řízení

1. DK zahájí řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody.

Podnětem k zahájení je :

 • Oznámení o provinění ústně (musí být zpracován zápis)
 • Písemné oznámení.

2. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula delší doba než 6 měsíců.
Promlčecí lhůta 6 měsíců je stanovena s ohledem na to, že pozdější trest již nesplňuje represivní ani preventivní účel. V průběhu řízení postupuje DK co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu.

7. Závěr disciplinárního řízení

a) Po dostatečném objasnění všech okolností, rozhodne DK o uložení trestu podle tohoto DŘ v případě že k provinění došlo, nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k provinění nedošlo. S ohledem na charakter provinění DK může též od trestu upustit a to v případech, kdy sice bylo provinění zjištěno, ale okolnosti přestupku nebo chování provinilce skýtají polehčující okolnosti.

 

b) U trestů na časové období je důležité oznámení přesného data začátku a ukončení trestu.

 

c) DK poučí provinilce o odvolání, ve kterém potrestanému sdělí ke komu a v jaké lhůtě může odvolání podat a jakou formou. Tresty uložené podle tohoto DŘ jsou platné pouze pro členy RBKA ČR. Účinnost trestů v DŘ je jednoznačně stanovena.

 

d) Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o průběhu a závěru disciplinárního řízení. Zápis podepisuje předseda DK nebo přímo prezident asociace.

 

e) Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.

 

f) V případě provinění, které splňuje podstatu trestného činu, je nutno postupovat jako v ostatních případech. Soudní postih neřeší otázku zákazu činnosti v RBKA ČR, proto může být proti provinilci zahájeno disciplinární řízení.

8. Polehčující okolnosti

Při ukládání trestu DK považuje za polehčující okolnosti to, že provinilec :

 • Byl vyprovokován
 • Před proviněním se řádně choval
 • Nahradil dobrovolně škodu, kterou činem způsobil
 • Projevil upřímnou lítost
 • Sám oznámil provinění, kterého se dopustil
 • Napomáhal účinně při objasňování provinění

9. Přitěžující okolnosti

Při ukládání trestu DK považuje za přitěžující okolnosti zejména to, že se provinilec :

 • Dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně a lstivě.
 • Svedl k provinění jiného
 • Dopustil se více provinění
 • Dopustil se provinění, ačkoliv byl již disciplinárně trestán.

V předchozích článcích jsou uvedeny příklady polehčujících a přitěžujících okolností, které mají vliv na druh a výši trestu. DK však přihlíží i k dalším skutečnostem, které k provinění vedly a k celkovému morálnímu profilu provinilce.

10. Odvolání

a) odvolací orgány
Proti rozhodnutí DK může provinilec podat odvolání. Odvolat se může jen ten, kdo byl potrestán (v případě nízké věkové hranici může podat odvolání jeho zákonný zástupce). O odvolání rozhoduje výkonný výbor.

 

b) podání odvolání
Odvolání podává potrestaný písemnou formou do 15-ti dnů ode dne oznámení.
Odvolání se zasílá DK, která rozhodla o potrestání. DK zašle neprodleně všechny písemné doklady a své stanovisko odvolacímu orgánu (VV).
Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek.

11. Projednání odvolání

Odvolací orgán projedná odvolání neprodleně, nejdéle do jednoho měsíce. Prozkoumá postup a rozhodnutí DK. Vychází z materiálů disciplinárního řízení, které případně dle potřeby doplní vlastním šetřením.
Potrestaný má právo se jednání odvolávajícího orgánu zúčastnit.
Rozhodnutí odvolávajícího orgánu je konečné a nelze se proti němu dále odvolat.
O rozhodnutí odvolávajícího orgánu musí být provinilec obeznámen a to písemnou formou.

12. Záznamy trestů

a) uložené tresty se provinilcům zaznamenávají :

 • Do zvláštních spisů asociace
 • Do evidenčních listů

Tyto záznamy provádí výhradně pouze výkonný výbor.

 

b) Vzhledem k postavení RBKA ČR ( jejím cílem není sportovní činnost ), nebudou uložené tresty promíjeny ani zkracovány.
Je potřebné posuzovat žádosti o prominutí zbytku trestu důkladně, uvážlivě a s přihlédnutím k charakteru přestupku, dosavadní činnosti provinilce a k výši uloženého trestu. Na tomto základě pak uplatňovat právo prominutí, nebo podmíněného odložení zbytku trestu pouze ve výjimečných případech.
O všech změnách trestů podle tohoto článku rozhoduje výhradně výkonný výbor.

13. Závěrečná ustanovení

Tento DŘ RBKA ČR byl schválen výkonným výborem dne 9.6.2001 a bude předán ke schválení valné hromadě dne 15.12.2001.


Etická pravidla

a) Směšování bojového umění s jinými aktivitami je nežádoucí.
b) Ceremoniál (protokol) je zachován.
c) Důstojnost každého je šetřena.
d) Požaduje se zdrženlivost a umírněnost ve všech aktivitách, které mohou byť pouze potenciálně měnit vnímání a rozhodování.
e) Vzdělávej se
f) Neber, co ti nedávají


Protokol

a) Vztah učitele a žáka je individuální, založený na respektu.
b) Ten je vyjádřen ceremoniálem.
c) Ceremoniál musí být bezpodmínečně dodržován (jeho přesné znění je součástí interního řádu výuky RBKA ČR)
d) Pluralita názorů je vítána, pokud jejich výměna probíhá kultivovaně (stanovy určují pro tyto situace přesný postup).