Sokon (Bushi) Matsumura

Matsumura

(1809 - 1896 nebo taky 1796 - 1889 nebo 1809 - 1901)