Stanovy RBKA - SHUBUKAN ČR, Z.S.

Čl.I


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ - NÁZEV A SÍDLO

Sídlem RBKA - Shubukan ČR, z. s. (dále jen spolek) je Luční 616, Jičín 506 01.

 

Čl.II


účel spolku

Účelem spolku je rozvíjet zájmy a chránit práva svých členů tak, aby se mohli svobodně věnovat svým aktivitám a to bez rozdílu národnosti, státní příslušnosti, rasy a přesvědčení.

 

Čl.III


hlavní činnost spolku

1. Činnost spolku spočívá v provozování výuky a rozvoj tradičního okinawského karatedó, jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost a je ustavena jako občanské sdružení podle zákona o sdružování občanů.

 

2. Spolek:

a)      zajišťuje, provádí a dohlíží na školení a výuku svých členů v souladu se sportovními a bezpečnostními pravidly,

b)      dbá na dodržování etických principů karatedó a může postihovat jejich porušování dle disciplinárního řádu spolku

c)      se může stát členem jiného spolku nebo právnické osoby na základě dobrovolnosti a vzájemného respektování svých zájmů, cílů a potřeb,

d)      může přijímat za člena jiné spolky, a to za stejných podmínek výše uvedených.

e)      je institucí s celostátní příslušností, která jedná svým jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost dle těchto stanov.

 

3. Spolek má zájem působit na své členy tak, aby je vedl k pozitivnímu působení na občany a aby zejména u mládeže přispíval k zabraňování kriminality a závislosti na alkoholu a drogách v rámci celospolečenských programů.

 

ČL. Iv


ČLENSTVÍ ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné a rozlišuje se na řádné nebo čestné.

a)      řádným členem spolku se může stát kterákoliv osoba, která se hodlá účastnit činnosti spolku a která bude dodržovat jeho stanovy.

b)      členství ve spolku u osob mladších 18 let je možné pouze se souhlasem zákonného zástupce.

c)      započetím činnosti ve spolku zároveň vzniká povinnost zaplacení členského příspěvku.

d)      čestným členem spolku se může stát kterákoliv osoba s mimořádnými zásluhami o rozvoj a poslání spolku.

 

2. Člen spolku má právo:

a)      zúčastňovat se všech aktivit spolku a akcí výukového charakteru.

b)      volit od 16-ti let a být volen od 18-ti let věku do všech orgánů spolku.

c)      obracet se se stížnostmi a podněty na organizaci spolku. O jeho podnětu musí být rozhodnuto nejdéle do 30-ti dnů. K jednání je nutno podatele stížnosti či podnětu přizvat. Bez jeho přítomnosti lze jednat jen, když o to požádá, nebo se bez omluvy na jednání nedostaví.

d)      každý člen má právo využívat výhod z členství ve spolku.

 

3. Člen spolku má povinnost:

a)      dodržovat stanovy a etické principy spolku.

b)      chránit majetek spolku a dbát o jeho údržbu.

c)      řádně a svědomitě plnit své povinnosti vyplývající ze stanov spolku.

d)      zdržet se všech aktivit, které by mohly uškodit spolku.

e)      řádně a v termínu daném spolkem platit finanční závazky ve výši stanovené valnou hromadou.

f)       oznámit včas všechny změny údajů, které jsou spojeny s členstvím.

 

4. Členské příspěvky a vstupní poplatek:

a)      při vstupu do spolku zaplatí člen jednorázový vstupní poplatek.

b)      o výši poplatku rozhoduje valná hromada.

c)      výše členského příspěvku a jeho zaplacení je stanovena pro kalendářní rok valnou hromadou.

d)      čestné členství je osvobozeno od povinnosti hradit členské příspěvky a vstupní poplatek.

 

5. Vznik a zánik členství ve spolku se řídí dle pravidel spolku a těchto stanov. O přijetí za řádného člena rozhoduje spolek.

 

6. Čestné členství ve spolku vzniká na návrh vzešlý od výkonného výboru spolku se souhlasem valné hromady a navržené osoby. V případě přijetí je nový člen zapsán do evidence členů.

 

7. Členství ve spolku zaniká:

a)      vystoupením

b)      vyškrtnutím z evidence pro neplacení závazků vůči spolku po dobu jednoho roku

c)      vyloučením pro neplnění členských povinností vyplývajících z disciplinárního řádu spolku

d)      úmrtím člena.

 

8. Na žádost člena lze místo vyškrtnutí z evidence pozastavit členství na dobu neurčitou, nejdéle na dva roky.

 

9. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od ukončení členství.

 

ČL. v


ORGÁNY spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 

a)      členská schůze

b)      prezident.

 

ČL. vi


členská schůze

1. Členská schůze - schůze všech jeho členů - je nejvyšším orgánem spolku.  Členská schůze rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku, zejména:

c)      schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

d)      volí prezidenta a odvolává jej,

e)      schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,

f)       určuje a schvaluje koncepci spolku a jeho cíle pro další období,

g)      rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob

h)      rozhoduje o zániku spolku.

 

2. Členskou schůzi svolává prezident spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Prezident je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá prezident členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá prezident členům spolku materiály, které je povinen předložit ke schválení.

 

3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání členové zastupující nejméně jednu polovinu všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku.

 

4. Rozhodnutí členské schůze o změně stanov, o vstupu spolku do jiných právnických osob a zrušení spolku vyžaduje účast minimálně dvou třetin členů spolku.

 

ČL. vii


prezident

1. Prezident je statutárním zástupcem spolku. Pokud není rozhodnuto jinak, Je zároveň mluvčím asociace. Prezident může pověřit kteréhokoliv člena asociace k zastupování na konkrétních jednáních, případně i právního zástupce.

 

2. Prezident je volen členskou schůzí.

 

3. Prezident může být odvolán:

ze zdravotních důvodů

v případě kolize zájmů škodících spolku

 

4. Prezident odpovídá za finanční, ekonomické a organizační záležitosti spolku.  Vyhrazuje si právo veta při sporných rozhodnutích členské schůze.

 

5. Prezident zpracovává a předkládá disciplinární řád, roční zprávu o činnosti spolku a návrhy na zrušení spolku.

 

6. Prezident svolává členskou schůzi spolku.

 

ČL. Viii


způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi spolku dne 15.6.2019 a nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR.